Školení - řidiči "referenti"

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo. V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo.

Řada malých i velkých firem a soukromých podnikatelů nesplňují literu zákona, která předepisuje pravidelné školení řidičů referentských vozidel. Tím se vystavuje postihu až do výše 2 mil. korun. A přitom zákon hovoří jasně:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Povinnost školení řidičů se týká všech pracovníků, kteří řídí motorová vozidla na pracovní cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv.

Školení řidičů referentů provádíme buď v prostorách zákazníka nebo v prostorách autoškoly – Praha 4 – Pankrác.